Благодійний Фонд "СОФІЯ"
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНІЦІАТИВ З АНТРОПОСОФІЇ

Стати благодійником

Дізнатися більше про фонд

CHARITABLE ORGANIZATION "CHARITABLE FUND "SOPHIA" - UKRAINIAN FUND FOR SOCIAL FINANCING INITIATIVES BASED ON ANTHROPOSOPHY"

Become a benefactor

Learn more about the fund

Друзі!
Правління Фонду у зв'язку з російським вторгненням в нашу країну прийняло рішення, - сконцентрувати свої зусилля для допомоги постраждалим і тим, хто знаходиться зараз у важких умовах.
На сьогодні багато людей вже опинилися без даху, без їжі, без засобів до існування, інші –шукають притулок в сусідніх країнах. У зв’язку з цим, ми максимально спрямовані на отримання фінансової допомоги для підтримки існування людей з Антропософських ініціатив, та інших людей, які цього потребують. В першу чергу, ми орієнтовані підтримувати :
а) колективи вальдорфських садочків, шкіл, центрів лікувальної педагогіки, а також родини, які опинилися у непростих ситуаціях.
б) ініціативи, які продовжують в ці складні для України дні, свою роботу.

У зв’язку з вищевикладеним, звертаємося до всіх друзів, готових надати будь-яку допомогу – зробите це, незалежно від країни, в якій ви проживаєте. (реквізити ви можете знайти на прикінці листа).

Одночасно звертаємось до всіх Антропософських ініціатив України - повідомляйте своїм співробітникам, друзям, партнерам, які потребують допомоги, що вони можуть звернутись до нас і ми будемо намагатися допомогти !
(контакти для звернення – наприкінці листа).


Від імені Правління Фонду
Андрій Горський,
Голова Правління

Friends!

In connection with the Russian invasion of our country, the Board of the Foundation decided to concentrate its efforts on helping the victims and those who are currently in difficult conditions.

Today, many people have already found themselves without a roof, without food, without means of livelihood, others are seeking refuge in neighboring countries.

In this regard, we are maximally focused on obtaining financial assistance to support the existence of people from Anthroposophical initiatives and other people who need it. First of all, we are focused on supporting:

a) groups of Waldorf kindergartens, schools, centers of therapeutic pedagogy, as well as families who found themselves in difficult situations.

b) initiatives that continue their work in these difficult days for Ukraine.


In connection with the above, we appeal to all friends who are ready to provide any help - please do so, regardless of the country in which you live. (details can be found at the end of the letter).


At the same time, we appeal to all Anthroposophical initiatives of Ukraine - inform your employees, friends, partners who need help that they can contact us and we will try to help!

(contacts for appeal are at the end of the letter).


On behalf of the Board of the Fund

Andriy Gorsky,

Chairman of the Board